ShërbimeTashmë, për gjithë shqiptarët jashtë Shqipërisë, mundësohet komunikimi i qytetarëve me zyrat e shtetit, në rrugë të sigurtë elektronike, pavarësisht vendodhjes. Përmes portalit e-Albania, bashkatdhetarët tanë, banorë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi të kryejnë disa lloj aplikimesh dhe pagesa. Portali qeveritar dhe shërbimet elektronike që institucionet ofrojnë përfshijnë edhe dokumenta me vulë elektronike dhe  shërbime konsullore. Shërbimi më i përdorur në portal është: Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti.


Aplikim për vërtetim për gradat shkencore dhe titujt akademikë

Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë

Certifikatë personale

Aplikim për vërtetim deklarimi për punësim për shtetas të BE-së, zonës Shengen, të SHBA-së, Republikës së KosovësListo të gjitha shërbimet