Rrjeti Bizneseve Shqiptare Greqi

Ekonomi - Tirane, Albania
+302104114040

Përshkrimi

Qëllimi kryesor i RrBShG-së është përforcimi dhe asistenca e ndërmarrjeve dhe sipërmarrjeve Shqiptare këtu. Krijimi dhe përforcimi i lidhjeve të qëndrueshme ekonomike dhe shoqërore në zonën ku jetojnë, me atdheun dhe me tregun ndërkombëtar. Kujdesi për punësim, përgatitjen profesionale, promovimi i ideve novative dhe suksesit, integrimi në shoqërinë vendase, asistenca teknike dhe profesionale në planet për zhvillimin dhe fuqizimin e bizneseve anëtare. Mbështetja e bashkatdhetarëve dhe jo vetëm në integrimin shoqëror, kulturor, ekonomik dhe politik. Më hollësisht : 1. Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe këshilluese në favor të organizmave ekzistues pavarësisht formës ligjore, të themeluara nga çdo person në Greqi, Shqiptar apo emigrant tjetër. 2. Përgatitja si e anëtarëve ashtu edhe e personave fizikë të tjerë që shfaqin interes për punësim në si në ndërmarrjet ekzistuese si dhe në ato në proces themelimi. 3. Organizimi i konferencave, seminareve me karakter informativ dhe trajnimi, botime, ekspozita, takime, etj. 4. Krijimi i iniciativave dhe pjesëmarrja në aktivitete të përbashkëta me shoqata, organizata, bashkësi ose firma në nivel lokal, kombëtar e ndërkombëtar. 5. Krijimi ose pjesëmarrja e përbashkët me institucione formuese, ose organizma të tjerë të këtij lloji në krijimin e programeve formuese, çertifikim profesional, të standardeve dhe cilësisë si dhe kryerjes së provimeve për çertifikim si me lart. 6. Realizimi i studimeve dhe pjesëmarrja në programe studimore në lidhje bizneset e migranteve në Greqi ose jashtë dhe mënyrat e stimulimit të këtyre përpjekjeve. 7. Zhvillimi aktiviteteve të dobishme me karakter shoqëror e civil si plotësimi i nevojave të anëtarëve dhe përfituesve të tjerë, nëpërmjet krijimit të marrëdhënieve reciproke në prodhim, krijimin e vendeve stabile dhe dinjitoze të punës

Adresa

KategoriaEkonomi KompaniaRrjeti Bizneseve Shqiptare Greqi AdresaGreege, 18534 ,Mouson str. 81, 4th
Telefon+302104114040 E-mailrrjetigr@gmail.com Viti i themelimit2018 Numri i te punesuarve0-10
A ështe “Gruaja” në fokusin e organizatës / institucionit/ biznesit tuaj ?po